Biblioteka Instytutu Przemysłu Organicznego

Get Adobe Flash player

Regulamin Biblioteki Instytutu Przemysłu Organicznego

1. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne związane z działalnością naukowo-badawczą
    Instytutu Przemysłu Organicznego.
2. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500.
3. Do korzystania z Biblioteki mają prawo wszyscy pracownicy IPO po uprzednim podpisaniu deklaracji,
    w której własnoręcznym podpisem stwierdzają znajomość obowiązującego
    w IPO regulaminu Biblioteki.
4. Zbiory biblioteczne udostępniane są:
    a) do wykorzystania na miejscu,
    b) do wypożyczenia.
5. Czytelnik ma wolny dostęp do księgozbioru podręcznego i czasopism, które po wykorzystaniu pozostawia na stole.
    Książki znajdujące się w magazynie wydaje i przyjmuje po wykorzystaniu dyżurny bibliotekarz.
6. Zasady wypożyczania zbiorów bibliotecznych pracownikom IPO są następujące:
     a) książki (z wyjątkiem księgozbioru podręcznego) wypożyczane są na podstawie
     rewersów na okres:
     -  ustalony przez bibliotekę lub czytelnika,
     -  nieograniczony (tzn. do rozwiązania umowy o pracę z IPO);
b) czasopisma (z wyjątkiem Chemical Abstracts) wypożyczane są na podstawie rewersów:
     -  ostatnie numery – na tydzień,
     -  z bieżącego roku kalendarzowego – na dwa tygodnie,
     -  z lat ubiegłych – na okres ustalony przez Bibliotekę lub czytelnika.
7. Po upływie terminu wypożyczenia czytelnik jestobowiązany zwrócić wydawnictwo do Biblioteki.
    W przypadku nie zwrócenia wydawnictwa w terminie oznaczonym na rewersie, czytelnik otrzymuje od Biblioteki upomnienie.
    Prośby o przedłużenie terminu zwrotu (zgłaszane przed jego upływem) będą uwzględniane, jeżeli nikt inny danego wydawnictwa nie zamówił.
    Przesunięcia terminu zwrotu udziela się przy równoczesnym okazaniu wypożyczonego wydawnictwa.
8. Biblioteka może w szczególnych przypadkach domagać się zwrotu wydawnictw przed upływem oznaczonego terminu.
9. Biblioteka wypożycza z innych ośrodków wydawnictwa, których nie posiada w swoich zbiorach.
10. Pracownicy innych instytucji mogą wypożyczać książki i czasopisma na podstawie rewersu międzybibliotecznego.
11. Wypożyczenie norm, patentów itp. odbywa się na podstawie rewersu.
12. Czytelnicy mogą wpływać na poszerzenie zbiorów Biblioteki przez składanie zapotrzebowań na zakupy nowych pozycji (wg obowiązującej w IPO procedury).
13. Sprawozdania z prac naukowo-badawczych mogą być udostępniane zgodnie
     z zachowaniem niżej wymienionych zasad:
a) pracownikom IPO – za pisemnym upoważnieniem kierownika zakładu wiodącego;
     bez upoważnienia mogą korzystać z opracowań tylko ich autorzy;
     jeżeli praca składa się z kilku części, zezwolenie dotyczy części, której zainteresowana osoba była twórcą lub współtwórcą,
b) pracownikom innych instytucji – za pisemnym upoważnieniem zainteresowanej
     instytucji, zaakceptowanym przez Dyrektora IPO.
14. Zbiór sprawozdań znajdujących się w Bibliotece należy traktować jako archiwalny i z tego względu może on być udostępniony tylko na miejscu.
     Poszczególne sprawozdania mogą być wypożyczone jedynie w przypadku, gdy w Bibliotece znajduje się egzemplarz wtórny.
15. Rozwiązując stosunek służbowy z Instytutem pracownik będący czytelnikiem Biblioteki obowiązany jest zwrócić wszystkie wypożyczone wydawnictwa.
16. W razie zagubienia lub zniszczenia wydawnictwa czytelnik powinien je odkupić –
    w przeciwnym wypadku zostanie obciążony kosztami, określonymi przez Bibliotekę,
    a uwzględniającymi wartość użytkową i aktualną cenę rynkową (antykwaryczną).
17. W Bibliotece, na stanowiskach komputerowych, można korzystać tylko z zainstalowanych programów
     (zabrania się dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach oraz samowolnego instalowania innych programów).
18. Użytkownicy Biblioteki nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu mogą być czasowo
     lub na stałe pozbawieni prawa korzystania ze zbiorów Biblioteki.